Statut

                                                                                                                                         Załącznik do uchwały Walnego Zgromadzenia

                                                                                                                                         Związku Pszczelarzy w Wiśle z dnia 09.02.2013

 

Statut 
Związku Pszczelarzy w Wiśle

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Użyte w statucie sformułowania oznaczają:

1. Związek – Związek Pszczelarzy w Wiśle,

2. Statut – Statut Związku Pszczelarzy w Wiśle,

3. Walne Zgromadzenie – Walne Zgromadzenie Członków Związku Pszczelarzy w Wiśle,

4. Zarząd – Zarząd Związku Pszczelarzy w Wiśle,

5. Prezes – Prezesa  Związku Pszczelarzy w Wiśle,

6. Wiceprezes – Wiceprezesa  Związku Pszczelarzy w Wiśle,

7. Sekretarz – Sekretarza Związku Pszczelarzy w Wiśle,

8. Skarbnik – Skarbnika Związku Pszczelarzy w Wiśle.

§ 2. 1. Związek nosi nazwę: Związek Pszczelarzy w Wiśle.

2. Związek działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 8 października 1982 roku o społeczno-zawodowych organizacjach rolników Dz. U. Nr 32 poz. 217 z. zm.

§ 3. Związek jest dobrowolną niezależną i samorządową organizacją pszczelarską. Opiera swoją działalność na społecznej pracy ogółu członków.

§ 4. 1. Związek działa na terenie kraju i może prowadzić swoją działalność także poza jego granicami.

2. Związek może powoływać jednostki terenowe zwane Kołami Pszczelarzy.

3. Koło Pszczelarzy może być zorganizowane przy początkowej liczbie 10 – ciu członków po uzyskaniu zgody Związku.

4. Związek może być członkiem innych organizacji pszczelarskich zarówno krajowych i zagranicznych.

§ 5. Związek posiada osobowość prawną.

§ 6. Związek używa pieczęci:

1. Pieczęć prostokątna o treści  – Związek Pszczelarzy w Wiśle oraz adres siedziby.

2. Pieczęć okrągła z wizerunkiem matki pszczelej na plastrze, z napisem w otoku Związek Pszczelarzy w Wiśle 26.04.1931.

3. Wzór pieczęci wymienionej § 6 w ust. 2 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Statutu.

§ 7. Związek posiada logo.

1. Logo związku stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Statutu.

2. Logo Związku jest znakiem prawnie chronionym.

Rozdział 2.
Cele i zadania Związku

§ 8. 1.Celem Związku jest działalność w zakresie pszczelarstwa i na jego rzecz, reprezentowanie interesów pszczelarzy, rozwijanie wśród członków  zamiłowania do przyrody oraz upowszechnianie wiedzy i etyki pszczelarskiej.

2. Związek realizuje swoje cele poprzez:

1) reprezentowanie interesów pszczelarzy wobec władz i instytucji,

2) podejmowanie działań zmierzających do unowocześniania metod gospodarki pasiecznej i upowszechnianiu postępu w gospodarce pasiecznej i promocji pszczelarstwa,

3) organizowanie wszechstronnej pomocy pszczelarzom między innymi poprzez:

a) zaopatrzenie członków w środki hodowli, paszę,

b) organizowanie kursów doskonalenia zawodowego,

c) zapobiegania chorobom i ich zwalczanie,

d) organizowanie zbiorowego zbytu produktów,

e) poszerzanie bazy pożytkowej.

4. Wykorzystywanie nowoczesnych technik i środków przekazu na szkoleniach.

5. Występowanie o środki, między innymi z funduszy pomocowych na realizację zadań Statutowych.

6. Organizowanie zbiorowego zaopatrzenia członków w środki produkcji.

7. Stanowienie nagród i wyróżnień Związkowych.

8. Występowanie z wnioskami o nadanie odznaczeń państwowych, branżowych, samorządowych.

9. Opiniowanie, wnioskowanie postulowanie regulacji prawnych w zakresie pszczelarstwa i środowiska.

10. Podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów prawa innych działań związanych z realizacją celów Statutowych.

11. Podejmowanie wspólnie z innymi związkami, Kołami Pszczelarzy, współpracy i współdziałania na rzecz ochrony pszczół i środowiska.

Rozdział 3.
Członkowie ich prawa i obowiązki

§ 9. Członkowie mogą być zwyczajni, honorowi wspierający.

§ 10. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana hodowlą pszczół,  lub prowadząca działalność gospodarczą, produkcyjną związaną z chowem pszczół.

§ 11. 1. Kandydaci zainteresowani członkostwem występują o przyjęcie z wnioskiem (deklaracją) do Zarządu Związku.

2. Przyjęcie do Związku następuje na podstawie uchwały Zarządu.

3. Uchwała w sprawie członkostwa powinna być przez Zarząd podjęta ciągu miesiąca od daty złożenia wniosku (deklaracji).

4. W razie odmowy przyjęcia, wnioskodawcy przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zgromadzenia.

§ 12. Prawa członków zwyczajnych.

1. Członkowie zwyczajni posiadają czynne i bierne prawo wyborcze do władz Związku.

2. Korzystania z pomocy, ochrony swoich interesów na zasadach określonych w Statucie.

3. Korzystania z uprawnień określonych w ustawie o społeczno-zawodowych organizacji rolników.

§ 13. Obowiązki członków zwyczajnych.

1. Przestrzeganie postanowień Statutu i decyzji podejmowanych przez organy Związku.

2. Przestrzeganie zasad Kodeksu  dobrej praktyki  produkcyjnej w pszczelarstwie.

3. Opłacanie składek członkowskich.

4. Przestrzeganie przepisów weterynaryjnych dotyczących zwalczania chorób pszczół.

§ 14. 1. Członkostwo w Związku ustaje na wskutek dobrowolnego wystąpienia z Związku.

2. Skreślenia z listy członków.

3. Wykluczenia.

4. Śmierci członka.

§ 15. 1. Oświadczenie o wystąpieniu ze Związku powinno być złożone na piśmie i następuje na koniec miesiąca w którym zostało złożone.

2. Wykluczenie ze Związku może nastąpić na wskutek nieprzestrzegania Statutu, uchwał władz Związku lub Kodeksu dobrej praktyki  produkcyjnej w pszczelarstwie.

3. Skreślenie z listy członków może nastąpić na wskutek nieopłacania składki członkowskiej przez okres jednego roku.

4. Uchwałę w sprawie ustania członkostwa podejmuje Zarząd.

5. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia z listy członków Związku,  przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.

§ 16. Członek Honorowy Związku.

1. Członkiem honorowym może być osoba, która położyła szczególne zasługi dla rozwoju pszczelarstwa.

2. Honorowego Członka Związku ustanawia na wniosek Zarządu Walne Zgromadzenie Członków.

§ 17. Członek Wspierający.

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna zainteresowana celami statutowymi i wspierająca Związek finansowo.

2. Zasady współpracy z Członkiem Wspierającym ustala Zarząd w formie umowy lub porozumienia.

Rozdział 4.
Władze Związku

§ 18. 1.Władzami Związku są:

1) Walne Zgromadzenie  – organ Stanowiący,

2) Zarząd Związku – organ wykonawczy,

3) Komisja Rewizyjna – organ kontrolny,

4) Sąd Koleżeński.

2. Kadencja władz trwa cztery lata.

3. Osoba wybrana w do władz Związku pełni swoją funkcję społecznie.

4. Uchwały władz Związku, za wyjątkiem przypadków określonych w Statucie i przepisami prawa powszechnie obowiązującego zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej  połowy uprawnionych do głosowania.

5. Jeżeli w pierwszym terminie Walnego Zgromadzenia  uczestniczy mniej niż połowa członków, to po upływie 15 minut zwołuje się Walne Zgromadzenie bez względu na liczbę członków.

6. Uchwały Walnego Zgromadzenia  zwołane w drugim terminie bez względu na ilość członków są prawomocne.

7. Wybory do władz Związku odbywają się w głosowaniu tajnym.

§ 19. Kompetencje Walnego Zgromadzenia.

1. Uchwalanie Statutu Związku i jego zmian.

2. Uchwalanie Regulaminów:

1) obrad Walnego Zgromadzenia,

2) Regulaminu wyboru do władz Związku.

3. Wybór osób wchodzących w skład:

1) Zarządu Związku,

2) Komisji Rewizyjnej,

3) Sądu Koleżeńskiego.

4. Przyjmowanie sprawozdań: Zarządu, Komisji Rewizyjnej,  Sądu Koleżeńskiego.

5. Podejmowanie uchwał w sprawach absolutorium dla Zarządu.

6. Podejmowanie uchwał w sprawach programowych.

7. Rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu, Sądu Koleżeńskiego.

8. Podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych.

9. Podejmowanie uchwał w sprawach składek członkowskich i innych świadczeń na rzecz Związku.

§ 20. Zarząd Związku

1. Zarząd  składa się z 7 członków i 2 zastępców w tym: Prezesa , Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i dwóch członków.

2. Pierwsze zebranie Zarządu organizuje przewodniczący Zgromadzenia Walnego bezpośrednio po Zgromadzeniu Walnym.

3. Na pierwszym posiedzeniu Zarząd wybiera ze swojego składu Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza, Skarbnika i Gospodarza.

4. Uchwały Zarządu podejmowane są w głosowaniu jawnym przy udziale co najmniej połowy składu Zarządu.

5. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, w razie jednakowej ilości głosów decyduje głos Prezesa.

6. Obradom przewodniczy Prezes, Wiceprezes lub wyznaczony przez Zarząd Członek.

7. Obrady Zarządu w czasie trwania kadencji zwołuje Prezes lub Wiceprezes.

8. Obrady Zarządu zwołuje się również na wiosek trzech członków Zarządu.

9. W razie ustąpienia Prezesa Związku, Obowiązki Prezesa Związku pełni wybrany Członek Zarządu na podstawie uchwały Zarządu.

10. W czasie kadencji Zarząd może dokonywać zmian funkcji członków Zarządu na podstawie uchwały Zarządu z podaniem przyczyn zmian.

11. Oświadczenia woli w imieniu Zarządu składają dwaj członkowie Zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes Związku.

12. W razie ustania członkostwa w Zarządzie w czasie kadencji, jej skład uzupełnia zastępca członka z największą ilością głosów „za”.

13. Z zebrań Zarządu sporządza się protokół.

§ 21. Kompetencje Zarządu.

1. Kierowanie działalnością Związku zgodnie ze Statutem, uchwałami Walnego Zgromadzenia.

2. Realizowanie celów i zadań Związku określonych w §8 niniejszego Statutu.

3. Reprezentowanie Związku na zewnątrz.

4. Opracowywanie sprawozdań, planów pracy, preliminarza budżetowego.

5. Organizowanie pracy biura, a w szczególności:

1) prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością Związku,

2) zatrudnianie zwalnianie pracowników biura,

3) gospodarowanie mieniem Związku,

4) zarządzanie bieżącymi sprawami Związku,

5) zawieranie umów i porozumień,

6) opracowywanie programów,

6. występowanie o środki pomocowe dostępne dla Związku do odpowiednich władz, instytucji zajmujących się między innymi wsparciem produktów pszczelich,

7. Organizowanie zaopatrzenia pszczelarzy w lekarstwa, paszę, sprzęt pasieczny.

8. Tworzenie warunków do powstania i działalności specjalistycznych  sekcji między innymi hodowlanej, pożytkowej itp.

9. Reprezentowanie pszczelarzy wobec władz, powiatowego Lekarza Weterynarii.

10. Wnioskowanie o przyjęcie w poczet Honorowych Członków Związku.

11. Współpracowanie z władzami lokalnymi, gmin i powiatów.

12. Rozwijanie współpracy z organizacjami pszczelarskimi z zagranicy.

§ 22. Komisja Rewizyjna

1. Komisja Rewizyjna składa się z trzech członków i dwóch zastępców.

2. Członkowie Komisji wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Komisji.

3. W razie ustania członkostwa w Komisji Rewizyjnej w czasie kadencji, jej skład uzupełnia zastępca członka z największą liczbą głosów „za”.

§ 23. Kompetencje Komisji Rewizyjnej.

1. Kontrola całokształtu działalności rzeczowej i finansowej Zarządu.

2. Występowanie do Zarządu wnioskami pokontrolnymi.

3. Składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań i składanie wniosku w sprawie absolutorium dla Zarządu.

§ 24. 1 Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący Komisji a razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Komisji nie rzadziej niż dwa razy w roku.

2. Z posiedzeń sporządza się protokół.

§ 25. Sąd Koleżeński.

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech członków i dwóch zastępców.

2. Członkowie Sądu  wybierają ze swojego grona Przewodniczącego Komisji i Wiceprzewodniczącego Sądu.

3. W razie ustania członkostwa w Sądzie Koleżeńskim w czasie kadencji, jej skład uzupełnia zastępca członka z największą liczbą głosów „za”.

§ 26. Kompetencje Sądu Koleżeńskiego.

1. Rozstrzyganie spraw przeciwko członkom o czyny na tle działalności związkowej, jeżeli czyn uchybia etyce pszczelarskiej.

2. Podejmowanie działań mediacyjnych w sporach.

3. Sąd Koleżeński ma prawo orzec kary:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) wykluczenia ze Związku,

4. Od orzeczenia Sądu przysługuje członkowi odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział 5.
Majątek Związku

§ 27. 1.Majątek Związku powstaje:

1) ze składek członkowskich i od ula,

2) dotacji,

3) darowizn,

4) działalności gospodarczej jeśli taka zostanie przez Związek podjęta.

5) innych wpływów,

2. Wszystkie zgromadzone środki są przeznaczane na działalność Statutową.

Rozdział 6.
Zmiana Statutu

§ 28. 1. Zmiana Statutu może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia podjętą większością 2/3 głosów „za” w obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

2. W przypadku braku quorum w pierwszym terminie ma zastosowanie przepis § 18 ust. 6 niniejszego Statutu.

Rozdział 7.
Rozwiązanie i likwidacja Związku

§ 29. 1. Rozwiązanie Związku może nastąpić uchwałą Walnego Zgromadzenia  podjętą większością 2/3 głosów za w obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania.

2. W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Związku, Walne Zgromadzenie decyduje o przeznaczeniu majątku Związku.